JÜRGEN PARTENHEIMER

Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2018
64 Seiten, 26 Abb.HIDEAKI YAMANOBE

Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2017
96 Seiten, 63 Abb.SHARKA HYLAND

Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2015
88 Seiten, 35 Abb.MALTE SPOHR NORA SCHATTAUER

Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2015
72 Seiten, 44 Abb.
ISBN 978-3-9815472-3-8


HANA USUI

Hana Usui
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2015
96 Seiten, 54 Abb.
ISBN 978-3-9815472-2-1

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN

Joan Hernández Pijuan
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2014
128 Seiten, 74 Abb.
ISBN 978-3-9815472-1-4

HORST SCHÄFER

New York
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2012
168 Seiten, 154 Abb.
ISBN 978-3-9815472-0-7


RUDOLF ENGLERT

Das zeichnerische Werk
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2012
184 Seiten, 140 Abb.
ISBN 3-9806903-9-3

IMKE WOELK

Katsuras Räume -
Zeichnungen
Hrsg. Peter Dittmar
Berlin 2011
70 Seiten, 34 Abb.
© Imke Woelk 2011

ERNESTO TATAFIORE

Zeichnungen 1969 bis 2009
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2010
96 Seiten, 67 Abb.
ISBN 3-9806903-8-5

KATIA LIEBMANN

Deutsche Landschaften –
German Landscapes
Berlin 2009
64 Seiten, 28 Abb.
ISBN 3-9806903-7-7

LUCIE BEPPLER

Zeichnungen 2000 – 2008
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2008
80 Seiten, 58 Abb.
ISBN 3-9806903-5-0

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN

Zeichnungen 1989 – 2004
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2007
96 Seiten, 65 Abb.
ISBN 3-9806903-4-2

MONA BREEDE

The Choreographed City –
Chicago Moscow St. Petersburg Shanghai
Museum of Modern Art Moscow
Karlsruhe 2008
66 Seiten, 27 Abb.
IISBN 3-9806903-6-9

MONA BREEDE

Menschen und Räum –
Fotografien von Mona Breede
Edition Dittmar
Berlin 2003
60 Seiten, 50 Abb.
ISBN 3-9806903-3-4

ARNULF RAINER

Sichten der Ferne.
Arnulf Rainer –
Caspar David Friedrich
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 2001
88 Seiten, 52 Abb.
ISBN 3-9806903-2-6

ARNULF RAINER

Papierarbeiten aus drei Jahrzehnten
Hrsg. Peter Dittmar
Edition Dittmar
Berlin 1999
64 Seiten, 33 Abb.
ISBN 3-9806903-1-8

GEORG FRIETZSCHE

1903 – 1986
Hrsg. Museum am Ostwall Dortmund
Edition Dittmar
Berlin 1999
128 Seiten, 76 Abb.
ISBN 3-9806903-0-X